ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงแรม
Worachat Boutique Hote

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ระบุเพื่อให้คุณลูกค้าที่เข้าพักที่ Worachat Boutique Hotel ("โรงแรม") เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของเราเป็นอย่างดี โปรดอ่านและทำความเข้าใจทุกข้อก่อนที่จะทำการจองหรือเข้าพักที่โรงแรมของเรา

1. การจองและการยกเลิก
   1.1 การจองห้องพักที่โรงแรมต้องทำผ่านช่องทางการสำรองห้องพักที่รองรับเท่านั้น โรงแรมอาจเรียกเก็บค่ามัดจำเพื่อยืนยันการจอง
   1.2 การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพักต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันที่เข้าพัก หากไม่แจ้งให้ทราบภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่เข้าพักตามวันเวลาที่จองไว้ โรงแรมอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลง
2. การชำระเงิน
   2.1 การชำระเงินสำหรับการเข้าพักที่โรงแรมจะต้องชำระในเงินสดหรือผ่านช่องทางการชำระเงินที่รองรับเท่านั้น
   2.2 ค่าบริการเสริมอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในราคาห้องพักต้องชำระเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนใช้บริการ
3. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าพัก
   3.1 เวลาเช็คอินและเช็คเอาท์จะต้องปฏิบัติตามที่โรงแรมกำหนด หากต้องการเช็คอินหรือเช็คเอาท์นอกเหนือจากเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   3.2 หากมีการเข้าพักเกินระยะเวลาที่จองไว้ โรงแรมอาจเรียกเก็บค่าเสียเวลาการเข้าพักเพิ่มเติม
4. ความรับผิดชอบของโรงแรม
   4.1 โรงแรมมีความรับผิดชอบในการให้บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด
   4.2 โรงแรมไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับของบุคคลหรือทรัพย์สินของลูกค้าภายในพื้นที่ของโรงแรม
5. การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงจากโรงแรม
   5.1 โรงแรมสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองห้องพักในกรณีที่จำเป็น เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงแรม หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่อาจควบคุมได้
6. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
   6.1 ลูกค้าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่ในโรงแรม และไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่นที่เข้าพักอยู่ในโรงแรม
7. ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัว
   7.1 โรงแรมจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเฉพาะเพื่อการดำเนินการในการจองห้องพัก โดยจะรักษาความลับและปกป้องข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
   8.1 โรงแรมสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   8.2 การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขจะมีผลใช้บังคับทันทีหลังจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างลูกค้าและโรงแรม Worachat Boutique Hotel และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ทำการจองหรือเข้าพักที่โรงแรมของเรา
โปรดทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนทำการจองหรือเข้าพักที่โรงแรม Worachat Boutique Hotel
Loading...